آخرین اخبار مدارس


05 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر مهدی ایزدی

مسابقه: رباتیک خلاقانه استانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

نيما رضواني

1391/05/24

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي صابري

1385/05/26

دبستان دخترانه سما

غزل حسين نژاداصل

1386/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فخري

1384/05/24

دبستان پسرانه سما

محمدحسين فخري

1389/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خسروي

1382/05/28

دبستان دخترانه سما

يكتا سالاري خياباني

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

بهاره رمضاني

1390/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا عباس پور

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

يونس محمديان

1384/05/31

دبستان دخترانه سما

ثمينه ذوالفقاري

1387/05/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرنوش فتحي كوچكسرائي

1379/05/28

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان خدادادي

1385/05/31

دبستان پسرانه سما

ياسين صابري

1386/05/30