آخرین اخبار مدارس


05 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر مهدی ایزدی

مسابقه: رباتیک خلاقانه استانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه مكاريان

1385/04/08

دبستان دخترانه سما

نازنين نجارمغاني

1390/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدكيان صداقتي شايسته

1384/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين هادوي

1384/04/02

دبستان دخترانه سما

سيده ستايش قرشي كسرينه

1389/04/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جدكاره

1383/04/03

دبستان دخترانه سما

منصوره عالي عارفي

1390/04/07