آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اكبرپور

1380/06/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم خاكشور

1379/06/28

دبستان دخترانه سما

ساجده اسحاقي بنده قرايي

1386/06/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا اصلاحي

1387/06/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد سينائي

1386/06/25

دبستان پسرانه سما

نيما وكيلي

1388/06/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا صفاريان

1381/06/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده سادات نادري

1383/06/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين سليماني

1381/06/28

دبستان دخترانه سما

زينب اميديان

1387/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي رحيم نژاد

1378/06/25

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نصيري

1389/06/25

دبستان دخترانه سما

آيدا رجائي راد

1385/06/26

دبستان پسرانه سما

پارسا محمدي

1387/06/31