آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده سادات نادري

1383/06/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا صفاريان

1381/06/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين سليماني

1381/06/28

دبستان پسرانه سما

نيما وكيلي

1388/06/28

دبستان دخترانه سما

آيدا رجائي راد

1385/06/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم خاكشور

1379/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اكبرپور

1380/06/25

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد سينائي

1386/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي رحيم نژاد

1378/06/25

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نصيري

1389/06/25

دبستان پسرانه سما

پارسا محمدي

1387/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا اصلاحي

1387/06/28

دبستان دخترانه سما

ساجده اسحاقي بنده قرايي

1386/06/29

دبستان دخترانه سما

زينب اميديان

1387/06/25