آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا تنهاءپيله داربني

1387/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا نوريان فروتقه

1381/04/27

دبستان پسرانه سما

محمدهادي اميني

1385/04/29

دبستان دخترانه سما

سعيده ضرغامي

1387/04/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا مومني

1382/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس سلماني عشرت ابادي

1383/04/23

دبستان پسرانه سما

مهدي ناظوري

1389/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده زينب حسينون

1381/04/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين غفاري

1385/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي معبودي

1379/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هديه علي پور

1382/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رسول ابراهيمي ترشيزي

1382/04/29