آخرین اخبار مدارس


22 دیدبستان دخترانه سما

10 دیدبستان دخترانه سما

28 آذردبستان دخترانه سما

14 آذردبستان دخترانه سما

14 آذردبستان دخترانه سما

11 آذردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تارا تیمور زاده

مسابقه: طناورز انفرادی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قالیبافان

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عظیم پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عظیم پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم حسین زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قالیبافان

مسابقه: تدبر در قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهتاب علوی نژاد

مسابقه: اسکیت سرعت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين محمدعلي پورفدافن

1390/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر رضايي

1383/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا ماژاني

1381/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهزيار رضواني

1382/10/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه نوري قرتكن

1385/10/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سعيد عارفي

1380/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا احمدي

1383/10/29

دبستان پسرانه سما

سامان مكارم

1390/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اوليائي

1383/10/28

دبستان پسرانه سما

حسام صفري

1390/10/29